18: Kristine Hårtveit Thomassen – Vipers

18: Kristine Hårtveit Thomassen